PRAVIDLA ONLINE SOUTĚŽE „Fandím s Hyundai“

I. Obecná ustanovení

1. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je Hyundai Motor Czech s.r.o., se sídlem Praha 5, Siemensova 2717/4, PSČ 15500, IČO: 28399757 (dále jen „pořadatel“).

2. Mediální prostor a pomoc s praktickou realizací poskytuje soutěži společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 15000, IČO: 26168685 (dále jen „společnost Seznam.cz“).

3. Soutěž je založena na interakci veřejnosti v online prostředí, za využití aktivního účtu soutěžícího na sociální síti Facebook.

4. Soutěž není žádným způsobem pořádána, sponzorována, podporována, vyhodnocována ani jinak spravována sociální sítí Facebook, ani jejími provozovateli. Provozovatelům sociálních sítí Facebook nevznikají ve spojení se soutěží žádná práva ani povinnosti, ani vůči jejím účastníkům.

5. Soutěž probíhá prostřednictvím vyhodnocení výsledků interaktivní tipovací online hry (dále jen „tipovací hra“) zveřejněné na webu pod veřejně přístupným odkazem (URL) https://fandimshyundai.cz, provozovaném společností Seznam.cz.

6. Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

7. Soutěž probíhá na území České republiky od okamžiku zveřejnění soutěže, respektive podle harmonogramu specifikovaném v tomto zveřejnění a/nebo následně v rozhraní tipovací hry, a to od7. 6. 2021 do 11. 7. 2021 do 23:59 (dále jen „termín soutěže“).

II. Soutěžící

1. Účastníkem soutěže může být osoba ve věku od 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která je registrovaná na sociální síti Facebook, má aktivní účet na této sociální síti a seznámila se s těmito zveřejněnými pravidly soutěže a zcela je splní.

2. Soutěžící jsou zároveň povinni dodržovat veškerá pravidla používání sociální sítě Facebook.

3. Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci pořadatele a osob majetkově a organizačně propojených s pořadatelem, ani osoby blízké těmto zaměstnancům; totéž platí ve vztahu ke společnosti Seznam.cz.

4. Soutěžící se soutěže zúčastní registrací do tipovací hry, včetně nezbytného propojení se sociální sítí Facebook, respektive s účtem soutěžícího, to vše za účelem vyhodnocení výsledků tipovací hry a soutěže.

5. Tipovací hra spočívá v získávání bodů za tipy na fotbalové výsledky turnaje EURO 2020 (pořádaného v roce 2021) a za odpovědi na další otázky, to vše v souladu s bodovací tabulkou uvedenou v příloze těchto pravidel soutěže.

6. Jeden aktivní účet na této sociální síti Facebook umožňuje pouze jednu registraci do tipovací hry, respektive do soutěže.

7. Účastí v soutěži, respektive registrací a následujícími kroky, uděluje soutěžící pořadateli souhlas k zařazení do soutěže a k zveřejnění soutěžícího (zejména jména a počátečního písmene příjmení) a jeho bodového výsledku (v rámci žebříčku výsledků tipovací hry, zejména na webových stránkách se zveřejněním soutěže, případně na sociálních sítích a jinde v online prostředí) a k využití registračních údajů o soutěžícím pro ostatní účely pořádané soutěže (zejména kontaktování).

III. Průběžní výherci a způsob jejich určení

1. Ze soutěžících budou v průběhu termínu soutěže určováni průběžní výherci.

2. Průběžní výherci budou určeni ze soutěžících, kteří tipnuli alespoň jeden správný výsledek fotbalového utkání z jednotlivého tzv. hracího dne. Za tip správného výsledku se přitom považuje správné určení výherce fotbalového utkání, případně určení, že fotbalové utkání skončí remízou (v obou případech tzv. po základní hrací době fotbalového utkání).

3. Pro každý hrací den bude určeno maximálně 9 průběžných výherců; tzn. že pokud bude 9 a méně správně tipujících den soutěžících, průběžným výhercem se stanou všichni.

4. Průběžní výherci budou určeni vždy losem provedeným po konci daného tzv. hracího kola turnaje EURO 2020, do něhož daný hrací den spadal; na konci daného hracího kola budou správně tipující soutěžící rozdělení do „košů“ podle jednotlivých hracích dnů, kterých se jejich správné tipy týkaly, a z každého takového koše bude vždy vylosováno až 9 průběžných výherců.

5. Hracích dnů bude celkem 22; tzn. že může být celkem až 198 průběžných výherců.

6. Průběžným výhercem se soutěžící může stát pouze jednou.

7. Každý průběžný výherce vyhraje nepeněžní výhru v podobě dresu národního fotbalového týmu České republiky.

IV. Hlavní výherci a způsob jejich určení

1. Na konci soutěže bude určeno celkem 10 hlavních výherců, a to těch soutěžících, kteří v tipovací hře získají nejvíce bodů.

2. Hlavním výhercem se může stát i soutěžící, který se dříve stal průběžným výhercem.

3. Pokud bude mezi soutěžícími panovat jakákoli shoda získaných bodů v tipovací soutěži, rozhodovat bude, který soutěžící dosáhl tohoto počtu bodů dříve (ten se v pořadí umístí výše).

4. Hlavní výherce, který se umístí na 1. až 3. místě, vyhraje nepeněžní výhru v podobě výpůjčky osobního automobilu Hyundai TUCSON na týden (7 dní) a hráči podepsaného dresu národního fotbalového týmu České republiky. Hlavní výherce, který se umístí na 4. až 10. místě, vyhraje nepeněžní výhru v podobě batohu Puma Backpack Limepunch.

V. Výherci „bez fotbalového štěstíčka“ a způsob jejich určení

1. Ze soutěžících, kteří se nestanou ani průběžným výhercem ani hlavním výhercem, bude losem určeno maximálně 100 těch, kteří tipovali všechny fotbalové výsledky turnaje EURO 2020 a zároveň odpověděli na všechny další otázky v tipovací hře; tito soutěžící se stanou výherci „bez fotbalového štěstíčka“.

2. Pokud by v rámci této kategorie soutěžících bylo 100 a méně osob, stanou se výhercem „bez fotbalového štěstíčka“ všechny takové osoby.

3. Každý výherce „bez fotbalového štěstíčka“ vyhraje nepeněžní výhru v podobě Kšiltovky Puma Czech Republic Cap Dark Denim.

VI. Komunikace s výherci a výhry

1. Ve všech případech budou výherci pořadatelem, případně společností Seznam.cz bezprostředně (nejpozději do 3 pracovních dnů po dni jejich určení) informováni v rozhraní tipovací hry a/nebo prostřednictvím e-mailové komunikace na adresu, kterou soutěžící uvedou jako kontaktní v rámci své registrace do tipovací hry (dále jen „oznámení výsledku“). V návaznosti na toto oznámení výsledku pak výherce vyplní doručovací adresu pro účely zaslání dané výhry, případně se dle instrukcí s pořadatelem domluví na jiném způsobu předání výhry. K tomuto způsobu oznámení výsledku a k užití daných údajů dávají svojí účastí v soutěži soutěžící souhlas.

2. V případě, že se nepodaří s daným výhercem zkontaktovat a následně se s ním domluvit na způsobu předání výhry do 5 pracovních dnů ode dne oznámení výsledku, nárok výherce na výhru zanikne.

3. Pořadatel předpokládá, že nepeněžní výhry v soutěži nepřevyšují svojí cenou částku 10.000  Kč včetně zákonné sazby DPH a jsou osvobozeny od daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů.

4. Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Výherce nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele či společnosti Seznam.cz.

5. Pořadatel ani společnost Seznam.cz nejsou nikterak povini komunikovat se soutěžícími, kteří se nestanou výherci, respektive odůvodňovat či jinak obhajovat výsledky soutěže, respective tipovací hry.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Pořadatel má ve spolupráci se společností Seznam.cz právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení důvodu předčasně ukončit.

2. Pořadatel si vyhrazuje právo tato pravidla ve spolupráci se společností Seznam.cz kdykoli změnit. Nové znění pravidel bude účinné od okamžiku jejich zveřejnění.

3. Pořadatel je oprávněn vyřadit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, který poruší tato pravidla, herní mechanismus tipovací hry či další podmínky soutěže, obecně závazné právní předpisy a/nebo pravidla používání sociální sítě Facebook nebo u něhož bude důvodné podezření na porušení předmětných pravidel, podmínek a předpisů.

4. Osobní údaje poskytnuté soutěžícím budou společností Seznam.cz zpracovány pro účely účasti v soutěži, včetně jejího vyhodnocení, či za jiným účelem spojeným se soutěží. Správcem osobních údajů je pořadatel.

5. V rámci registrace do tipovací soutěže, respektive soutěže může soutěžící pořadateli udělit také souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem informování o pořadatelových službách a aktivitách a/nebo přímého marketingu pořadatele.

6. Soutěžící účastí v soutěži vyslovuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se k jejich dodržování.

7. Tato pravidla se zveřejňují na internetové síti pod veřejným odkazem.

Příloha: Bodovací tabulka a informace

Kategorie Počet bodů za zodpovězení 1 otázky nebo za dané hrací kolo Celkem bodů v kategorii
Správně tipnutý výsledek zápasu (tedy výhra týmu nebo remíza) 2 102
Bonusové body - základní část:
8 z 12 správně tipnutých výsledků v daném kole
10 (za jedno odehrané kolo) 30
Bonusové body - osmifinále
6 z 8 správně tipnutých výsledků
10 10
Bonusové body - čtvrtfinále
Celkový počet gólů všech zápasů
15 15
Bonusové body - semifinále
Celkový počet žlutých karet
15 15
Bonusové body - finále
Přesné skóre po základní hrací době
10 10
Správně tipnuté skóre zápasu českého týmu v základní skupině (3 zápasy) 10 30
Tipnutí vítěze turnaje 20 20
Bonusové otázky: 2 36
Odměna za věrnost - zodpovězení všech otázek soutěže 20 20
Celkem 288