Seznam Native ve spolupráci s

Jak do krajiny vrátit život?

Přes 70 let intenzivního zemědělství mělo negativní vliv na podobu naší přírody. Bez šetrnějšího obhospodařování půdy půjde situaci napravit jen těžko.

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak vypadalo území Česka v pravěku? Rozlehlé stepi střídaly husté lesy složené ze starých dubů a buků, zatímco vysoko v horách rostly smrky a jedle. Krajinou se vinuly divoké řeky a potoky, které na svých březích vytvářely mokřady a bažiny. Typově rozmanitá příroda pulzovala životem. Po stepích se potulovali zubři nebo antilopy. Lesy byly domovem jelenů i rysů a v řekách se proháněli raci a vydry.

Zhruba před sedmi tisíci lety do české kotliny a na Moravu přišli první zemědělci z jižní Evropy, kteří s sebou přinesli zcela nový způsob života i obživy – zemědělství. Začali kácet lesy, obdělávat půdu a chovat zvířata, jako byly ovce, kozy a prasata. Charakter české krajiny se od té chvíle začal výrazně proměňovat. V následujících tisíciletích přibývaly na úkor lesů rozlehlé louky, pole a pastviny.

Ve znamení
velké produktivity

Zemědělsky obdělávané plochy dnes tvoří více než polovinu našeho území. Na jejich podobě se negativně podepsala kolektivizace v padesátých letech minulého století. Statky a malá pole tehdy nahradily dlouhé lány kukuřice, řepky či pšenice. S malými poli zmizely také remízky, meze a stromořadí. Průměrná velikost obdělávaného kusu půdy se zvýšila desetinásobně. Zemědělci se soustředili hlavně na produktivitu a výnos, s čímž se pojilo i nadměrné používání pesticidů a umělých hnojiv.

Jak se zemědělská krajina proměnila ve druhé polovině 20. století?1

Důsledkem intenzivního zemědělství došlo v naší krajině ke ztrátě různorodosti, snížení kvality půdy i druhové pestrosti rostlin a zvířat. Dobře je to vidět na příkladu ptáků. Ti rychle reagují na změny okolního prostředí a dopady na jejich populaci lze snadno pozorovat. Výrazně například ubylo polních ptáků, kteří žijí v okolí polí a pastvin. Od roku 1982 se jejich počet snížil více než o třetinu.2

Jde především o druhy, jejichž život závisí na způsobu obhospodařování polí. Z české přírody tak mizí dříve běžní strnadi, vrabci, koroptve nebo skřivani. Zemědělská krajina se pro ně stala nehostinným místem. Na nekonečných lánech polí jim chybí remízky či meze, ve kterých by mohli hnízdit. Současný způsob obdělávání polí neprospívá ani žížalám a hmyzu. Dusíkatá hnojiva, která nahradila dříve používaný hnůj, půdu okyselují, a tím v ní zabíjejí život.

Nebezpečný
mix

Na jeden hektar půdy se v Česku ročně průměrně použije 130 kilogramů průmyslových dusíkatých hnojiv a více než 1,5 kilogramu pesticidů, které plodiny chrání před škůdci.4 Látky, které rostlina nespotřebuje, pak znečišťují půdu a podzemní vody. Úrodnost zemědělské půdy se snižuje a plodiny, které z ní rostou, jsou tak ještě více závislé na umělých hnojivech a pesticidech. Kvalita zeminy se přitom odráží i na našem zdraví. Obiloviny, ovoce i zelenina, které rostou na takto hnojivy zatížené půdě, pak obsahují méně vitaminů a živin. Navíc v sobě mohou mít i zbytky pesticidů.

Dopady intenzivního zemědělství5

Budoucnost zemědělství stojí na technologiích

Současný způsob, jakým obhospodařujeme půdu, je z dlouhodobého hlediska neudržitelný. Průmyslové zemědělství celosvětově produkuje více než 10 procent skleníkových plynů.6 Pole ztrácí svou úrodnost a jen v Česku je zhruba polovina půdy ohrožena vodní erozí. Jedno z řešení, jak uzdravit českou krajinu, zvýšit její druhovou rozmanitost i kvalitu potravin, představují moderní technologie.

Drony
nad poli

Jednou z cest, jak obdělávání půdy uzdravit, je takzvané precizní zemědělství. To se sice zaměřuje na zvýšení úrody, ale respektuje přitom život v okolní krajině. Klíčovou roli v něm hrají technologie a data. Drony a satelitní snímky umožňují zemědělcům detailně sledovat stav polí a plodin. Ti pak díky nasbíraným informacím vědí, která rostlina potřebuje zalévat, hnojit nebo ochránit před škůdci. Systémy navíc přesně vypočítají, kolik hnojiva, vláhy či pesticidů rostlina potřebuje. Tím se výrazně snižuje množství použitých chemických látek i plýtvání vodou. Díky cílené péči jsou navíc rostliny i půda zdravější.

Zemědělství
bez půdy

Další šetrný způsob pěstování rostlin představuje hydroponie. Jde o metodu, kdy plodiny rostou ve vodním roztoku, který je obohacený o potřebné množství minerálů a živin. Sklizeň hydroponicky pěstovaných rostlin probíhá celoročně, a není tak závislá na výkyvech počasí ani změně klimatu. Hydroponicky lze pěstovat bylinky, saláty, lilky, rajčata a třeba i jahody. Rostliny navíc spotřebují i výrazně méně vody. Zatímco běžně je k vypěstování jednoho kilogramu rajčat potřeba 200 litrů vody, v hydroponii stačí v průměru 20 litrů. Použitou vodu je navíc možné recyklovat.

Počátky tohoto způsobu pěstování rostlin sahají až do starověku. Jedním z nejznámějších příkladů je jeden ze sedmi divů světa – visuté zahrady Semiramidiny s pokročilým zavlažovacím systémem. Dalším příkladem mohou být aztécké chinampas neboli plovoucí zahrady. Šlo o umělé ostrůvky z proutí a dřeva na jezerech, které Aztékům umožňovaly pěstovat kukuřici, fazole či rajčata po celý rok.

Symbióza
rostlin a ryb

Dalším z udržitelných přístupů k zemědělství je aquaponie, která v sobě spojuje hydroponické pěstování rostlin ve vodě a chov ryb v takzvaných recirkulačních akvakulturních systémech. Jde o velké kádě, ve kterých je technologie napodobující přirozený tok řeky a její čeření. Cílem je zajistit pro ryby co nejpřirozenější podmínky. Díky této technologii je tak možné velké množství ryb chovat udržitelně, a především s minimálními dopady na přírodu.

Na aquaponických farmách mají ryby a rostliny oddělené nádrže. Organický odpad z rybích kádí pak bakterie promění na přírodní hnojivo, které se použije pro pěstování zeleniny a bylinek v hydroponii. Kořenový systém rostlin pak navíc slouží jako čistička, takže se přečerpaná voda může vrátit zase zpět do nádrží s rybami. Celý koloběh funguje na podobných principech jako sama příroda. Oproti ostatním způsobům pěstování rostlin ušetří aquaponie až 95 procent vody.

Poznejte nový způsob zemědělství na farmách Future Farming

Věda a osvěta

Zkušenosti z vlastních farem společnost Future Farming pravidelně sdílí s ostatními zemědělci, vědci i širokou veřejností. Pořádá webináře, ve kterých lidem přibližuje principy moderního zemědělství, původ potravin na českém trhu nebo nebezpečné látky, které mohou obsahovat.