Seznam Native ve spolupráci s

Okupace 1968

Zmařené naděje a dalších víc než 20 let v nesvobodě

Je 20. srpna 1968, do půlnoci zbývá zhruba hodina. Hranice Československa překračují první tanky armád Varšavské smlouvy.

Kolem půlnoci obsazují celé východní Slovensko, Bratislavu a sever Moravy. Zatímco pozemní vojska postupují dál do vnitrozemí, v Ruzyni přistávají sovětská letadla a zastavují provoz na letišti. Krátce před druhou hodinou ranní se v domovech Čechoslováků z rozhlasových přijímačů ozývá první zpráva o začátku okupace – provolání Všemu lidu ČSSR od předsednictva Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Poprvé v něm oficiálně zazní, že vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky překročila státní hranice. Za mikrofonem sedí český herec, hlasatel a dabér Vladimír Fišer, který měl ten den narozeniny.

„Předsednictvo ÚV KSČ vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor. Proto ani naše armáda, Bezpečnost a Lidové milice nedostaly rozkaz k obraně země.“
Úryvek z provolání Všemu lidu ČSSR

Co intervenci
předcházelo

Alexander Dubček vítá Leonida Brežněva v Čierné na Tisou, kde bylo 29. června 1968 zahájeno tzv. „Vagónové jednání“.

„Bratrská výpomoc“ měla zabránit údajné kontrarevoluci, které se Sověti obávali, a definitivně ukončit takzvané pražské jaro. Tedy období reforem vedoucích k demokratizaci režimu a politického uvolnění, které začalo na přelomu let 1967 a 1968, kdy byl do čela KSČ zvolen Alexander Dubček. Funkcionáři z Ruska i dalších zemí Sovětského svazu vyjadřovali obavy z dění v zemi po několik měsíců. „Dá se říct, že už od května se konalo několik jednání v Drážďanech, pak bylo třeba ve Varšavě, kam naše strana nejela, a potom ještě poslední v červenci v Čierné nad Tisou,“ popisuje Prokop Tomek, ředitel Odboru výzkumu a vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů. Připravovalo se několik scénářů, ale že bude řešení tak brutální, byl šok nejen pro obyvatelstvo, ale i některé zaryté komunisty.

Výzva
k pomoci všemi prostředky

Takzvaný zvací dopis, který měl legitimizovat vstup spojeneckých vojsk, vznikl pravděpodobně v druhé polovině července roku 1968.

Byl v ruštině, adresovaný Leonidu Brežněvovi, generálnímu tajemníkovi Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu. Obsahoval „výzvu k pomoci všemi prostředky proti hrozící kontrarevoluci v Československu“. Podepsaní byli přední členové ÚV KSČ Alois Indra, Drahomír Kolder, Oldřich Švestka, Antonín Kapek a Vasil Biľak. „Signatáři sice měli politické funkce, ale neměli oprávnění k tomu, aby někoho zvali. Pozvání by mohl provést v podstatě jedině první tajemník Komunistické strany Alexander Dubček. To byla faktická hlava státu v tehdejším politickém systému,“ upozorňuje Tomek.

Vážený Leonide Iljiči,

s vědomím plné odpovědnosti za naše rozhodnutí se na Vás obracíme s následujícím prohlášením. Náš v podstatě zdravý polednový demokratický proces, náprava chyb a nedostatků minulosti i celkové politické řízení společnosti se vymykají postupně ústřednímu výboru strany z rukou. Tisk, rozhlas a televize, které jsou prakticky v rukou pravicových sil, ovlivnily veřejné mínění natolik, že se do politického života naší země začínají nyní bez odporu veřejnosti zapojovat živly nepřátelské straně. Rozněcují vlnu nacionalismu a šovinismu a vyvolávají antikomunistickou a protisovětskou psychózu.

Náš kolektiv - vedení strany - se dopustil řady chyb. Nedokázali jsme správně obhájit a realizovat marxisticko-leninské normy stranického života, především principy demokratického centralismu. Vedení strany už není dále schopno úspěšně se hájit před útoky proti socialismu, není s to organizovat proti pravicovým silám ani ideologický, ani politický odpor. Sama existence socialismu v naší zemi je ohrožena. Politické prostředky a prostředky státní moci v naší zemi jsou nyní už do značné míry ochromeny. Pravicové síly vytvořily příznivé podmínky pro kontrarevoluční převrat.

V této těžké situaci se obracíme na vás, sovětské komunisty, vedoucí představitele KSSS a SSSR, s prosbou o poskytnutí účinné podpory a pomoci všemi prostředky, které máte k dispozici. Jedině s vaší pomocí lze dostat ČSSR z hrozícího nebezpečí kontrarevoluce.

Uvědomujeme si, že pro KSSS a SSSR by tento poslední krok k ochraně socialismu v ČSSR nebyl snadný. Proto budeme ze všech sil bojovat vlastními prostředky. V případě, že by však naše síly a prostředky byly vyčerpány nebo nepřinesly pozitivní výsledky, považujte toto naše prohlášení za naléhavou prosbu a žádost o vaši akci a všestrannou pomoc. Vzhledem ke složitosti a nebezpečnosti vývoje situace v naší zemi vás žádáme o maximální utajení tohoto našeho prohlášení. Z tohoto důvodu píšeme osobně přímo Vám v ruštině.

Alois Indra, Drahomír Kolder, Oldřich Švestka, Antonín Kapek, Vasil Biľak

Podpisy Aloise Indry, Drahomíra Koldera, Oldřicha Švestky, Antonína Kapka a Vasila Biľaka na zvacím dopise.

O existenci dopisu se dlouho jen mluvilo, objevil jej ale až v roce 1992 šéf Státního archivu Ruské federace Rudolf Pichoja. Třídil spisy v archivu prezidenta SSSR, když narazil na zapečetěnou obálku s datem 25. 9. 1968 a nápisem „Uložit v archivu politbyra. Bez souhlasu neotvírat“.1 Ve stejném roce jeho kopii přivezl do Československa tehdejší ruský prezident Boris Jelcin jako dárek Václavu Havlovi. Ten vypověděl2, že ho překvapilo, jak amatérským dojmem působil.

Žádný ze signatářů se nikdy nepřiznal ani nebyl nijak potrestán. Pravost originálu včetně podpisů ale v Moskvě ověřili experti Kriminalistického ústavu z Prahy. Při té příležitosti objevili i další psaní podobného znění. Bylo v češtině a neslo podpis kandidáta do předsednictva ÚV KSČ Antonína Kapka.

„Byl tu zvací dopis a byla tu dohoda mezi skupinkou spiklenců a sovětským politickým vedením. To mělo vyvrcholit přijetím dokumentu, který by intervenci legitimizoval.“
Prokop Tomek, ředitel Odboru výzkumu a vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů

Zasedání ÚV KSČ
20. srpna 1968

Členové předsednictva ÚV KSČ Vasil Biĺak, Oldřich Černík a Drahomír Kolder (zleva).

Ve stejnou chvíli, kdy okupace začala, se konalo také pravidelné zasedání předsednictva ÚV KSČ. Příslušníci „zdravého jádra“ komunistické strany, tedy konzervativního a prosovětského křídla, měli v úmyslu předložit kritickou zprávu o situaci v Československu. Psalo se v ní například o tom, že je socialismus v ohrožení a je potřeba spojence požádat o pomoc. „Zprávu se ale nepodařilo projednat ani ji umístit na program. Naopak v noci bylo přijato prohlášení předsednictva ÚV KSČ, že se intervence odehrála bez vědomí politického a státního vedení, což byl strašně důležitý signál pro občany, jak se vlastně mají chovat, jak to mají přijímat,“ vysvětluje Tomek.

V prohlášení Všemu lidu ČSSR také stálo, že předsednictvo považuje vpád vojsk nejenom za akt, který odporuje zásadám vztahů mezi socialistickými státy, ale také za popření základních norem mezinárodního práva. Spiklencům se nepodařilo odstranit reformní kabinet Alexandra Dubčeka a ustanovit takzvanou dělnicko‑rolnickou vládu. Obyvatelé byli ve shodě s vedením státu v tom, že na svém území sovětská vojska nechtějí.

Odpor obyvatelstva

Chuť bránit svou zem měli Čechoslováci obrovskou. Odmítali s okupanty spolupracovat, házeli po nich dlažební kostky, stavěli barikády a ničili dopravní značky, aby vojákům znesnadnili orientaci.

Do výloh obchodů i na zdi psali nápisy, například na podstavci pomníku svatého Václava na Václavském náměstí stálo: „Dubček hurá, SSSR táhněte domů.“ Svědci přirovnávají atmosféru v ulicích k válce – obrněná auta, střelba, hořící vozidla i budovy. Někteří neváhali v bojích položit život. Největší střety s okupanty se odehrály před budovou Československého rozhlasu v Praze na Vinohradské třídě, kde také zahynulo nejvíc lidí. Ostré boje probíhaly také v Liberci či v Brně a dalších větších městech. Se sovětskou kulkou v těle nebo pod koly aut ale umírali i lidé, kteří se přímých konfrontací účastnit nechtěli: matky od rodin, utíkající lidé.Oběti okupace

První obětí okupace byl Petr Fridrich v Předlicích na Ústecku. Neozbrojený se postavil před kolonu tanků. Na okamžik se mu ji podařilo zastavit, když pak ustoupil, zachytil ho tankový pás. Na následky zranění zemřel o den později v ústecké nemocnici.3 Od počátku okupace do prosince téhož roku zemřelo 137 civilistů. Byli zastřeleni, přejeti, zabily je střepiny granátů nebo uhořeli v troskách zapálených domů.4

Ozbrojené složky dostaly příkaz nebránit se

Příslušníci Československé lidové armády, Pohraniční stráže, Veřejné bezpečnosti a Lidových milic na rozkaz ministra obrany nesměli klást odpor.

Historici se shodují, že v opačném případě by se jednalo o zbytečné krveprolití, protože převaha spojeneckých vojsk byla takřka dvojnásobná. Protiútok by navíc Sovětům posloužil jako argument pro to, že se země nechová jako spojenec – ten by se přece „bratrům“ nebránil. „Byla to vlastně úplně schizofrenní situace,“ dodává Tomek.

Nečinní ale vojáci nezůstávali – pomocí radiostanic a dalšího vybavení rušili nepřátelské spojení a podporovali domácí rozhlasové vysílání. Připravovali se také k obraně vojenských budov nebo se snažili získávat informace. Tomek dodává, že jednoznačně na straně občanů stála také Veřejná bezpečnost. Zločiny, které tu okupanti páchali, ale vyšetřovat nemohli.

Jakým rozhodnutím lidé v okupované zemi čelili?

Představte si, že se v době okupace nacházíte v Praze. Jak byste se zachovali, kdybyste se ocitli uprostřed tehdejšího dění?

Schováváš se ve vjezdu domu ve Štěpánské ulici, která vede z Václavského náměstí. Slyšíš, jak se střely zarývají do zdiva Národního muzea. Sovětští vojáci mají za to, že jde o důležitou vládní budovu nebo generální štáb. Ve vzduchu je cítit kouř a pach spálených pneumatik. Kam se vydáš?

Dostal/a ses do davu lidí, kolem tebe je hluk, křik, zmatek. Co uděláš dál?

Běžíš kolem barikády z aut a autobusů, některé z nich hoří – město se přes noc proměnilo ve válečnou zónu. Před Rozhlasem stojí několik tanků. Co uděláš dál?

Podařilo se, ale zahlédl tě voják, který stál opodál. Začne na tebe křičet, nerozumíš mu, mluví nejspíš maďarsky. Křečovitě svírá samopal, pak hlaveň zvedne a vypálí dávku do vzduchu. Lekneš se a utíkáš domů.

Běžíš domů. Po cestě tě míjí sanitky, které přijíždí pro raněné.

Jeden z tanků se vám podaří zapálit. Situace se vyostřuje, vojáci začínají střílet do vzduchu i okolních domů. Do hrudníku tě zasahuje kulka. Jsi jeden ze 17 neozbrojených lidí, které okupanti v boji o Rozhlas zabili.

Posádka nastartuje, zavře poklopy a začne najíždět do barikády. Vojáci začínají střílet. Utíkáš s ostatními na Václavské náměstí. Pomáháš v nouzové ošetřovně pod Národním muzeem. Je spousta raněných.

Propaganda
versus média

Hlasatelka československé televize Kamila Moučková předávala divákům informace o okupaci až do vypnutí vysílačů – přestože na ni sovětští vojáci během vysílání mířili samopaly.

Neoddiskutovatelnou roli během okupace sehrál Československý rozhlas a Československá televize. Byla to média s největším dosahem a působila tam spousta oblíbených a svobodně se vyjadřujících novinářů. Média informovala o zahraničních reakcích na intervenci a vyzývala k nenásilnému odporu proti okupantům. Vycházela také celá řada různých tiskovin a mimořádných vydání novin a časopisů – šířit pravdivé informace byla podle Tomka jedna z mála možností, jak udržovat morálku a něco proti okupaci dělat. To si uvědomovali i Sověti, a proto byly budovy médií nebo vysílače terčem jejich útoků hned v prvních hodinách okupace. Jejich pracovníci se ale snažili vysílat dál i z různých regionálních studií, utajených či provizorních míst.

„Role informací a propagandy byla všemi stranami považována za mimořádně důležitou, proto investovaly do této oblasti obrovské množství prostředků i sil.“
Prokop Tomek, ředitel Odboru výzkumu a vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů

Na straně druhé stála sovětská propaganda. Rusové každý den z Moskvy letadlem dopravovali denní tisk, který byl plný zavádějících textů podepsaných jmény korespondentů v Praze.5 Na vlnách rozhlasu vysílala z východoněmeckého území propagandistická stanice Vltava. Některé zdroje tvrdí, že část spojeneckých vojáků ani nevěděla, kam dorazili a z jakého důvodu tam zasahují. Část z nich ale pod přívalem dezinformací věřila, a někteří dokonce věří doposud, že chránili socialismus. „Kdybychom nezasáhli my, zasáhlo by NATO, to je jasné,“ tvrdil například na konci 90. let Aleksandr M. Majorov, tehdejší velitel střední skupiny vojsk v ČSSR.

Moskevský
protokol a další vývoj

Vedoucí představitelé státu, mezi nimi Alexander Dubček, Josef Smrkovský nebo Oldřich Černík, byli okupanty zadrženi a odvlečeni do Moskvy. Od 23. do 26. srpna 1968 tam tito politici jednali s Brežněvem.

Žádný z československých návrhů o budoucím uspořádání země neprošel a 27. srpna všichni, kromě předsedy Národní fronty Františka Kriegela, pod nátlakem podepisují takzvaný Moskevský protokol. Ten v patnácti článcích stvrzuje vyhlášení podřízenosti, umlčení svobodných médií, schválení pobytu vojsk a upevnění hospodářské závislosti na Sovětech.

Gustáv Husák v dubnu 1969 nahradil Alexandra Dubčeka na postu prvního tajemníka strany a začalo období tzv. normalizace.

To byla podle Tomka zásadní chyba. „Politické vedení kapitulovalo a občané v tom zůstali sami. Jsem přesvědčený o tom, že kdyby jednoznačně trvali na tom, že vojska se musí stáhnout a pak se teprve bude jednat, tak by k tomu stažení muselo dojít, nebo by se alespoň podařilo získat daleko víc ústupků.“

V dubnu 1969 byl do čela KSČ dosazen Gustáv Husák, který pokračoval v normalizaci, tedy v zastavení demokratizačního procesu a v návratu k silně prosovětské orientaci, započaté bezprostředně po okupaci. Zmizely tak i poslední zbytky svobod. Byla obnovena cenzura, rušily se zájmové i politické organizace, nastaly čistky ve složkách státní moci. Desítky tisíc lidí utíkají z Československa za lepším životem do zahraničí. Komunistická totalita končí až v roce 1989 sametovou revolucí, přičemž poslední sovětský voják zemi opustil v roce 1991. Poslanci KSČM, nástupkyně tehdejší KSČ, opouští lavice Poslanecké sněmovny po parlamentních volbách v roce 2021, kdy poprvé od revoluce nezískali potřebný počet hlasů.

V přímém přenosu teď na Ukrajině sledujeme akt nevyprovokované agrese, který tolik připomíná události z Československa v roce 1968. Opět v noci, opět bez vyhlášení nepřátelství nebo války, překročily ruské tanky hranice suverénního státu. „Ospravedlňují to zase tím, že se cítí ohrožení. Tehdy byl prý ohrožený socialismus, ale ve skutečnosti bylo ohrožené vlastně to takzvané vnější impérium, tedy pás socialistických států kolem Sovětského svazu. V případě Ukrajiny tvrdí, že je ohrozí, pokud bude země pod evropským či západním vlivem. Ty motivy jsou vlastně velice podobné,“ uzavírá Tomek.

Bojovaly proti komunistickému režimu

Znak Komunistické strany
československa

Kamila
Moučková (1928–2020)

Stala se první ženou, která v Československu (ale i v celé Evropě) moderovala televizní zprávy. Její tvář byla symbolem protiokupačního boje – právě ona jako první z televizní obrazovky informovala o vstupu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Dne 21. srpna celé hodiny v kuse divákům předávala užitečné informace, například kde se zrovna střílí nebo kudy jezdí tanky.

Studio opustila až po vypnutí vysílače a se zbraněmi v zádech. Během vysílání ji upozornil kameraman, že za ní ve studiu stojí dva sovětští vojáci a míří na ni samopaly. „Jak jsem měla vztek, tak mě to vůbec neodradilo, neměla jsem strach,“ vzpomíná Moučková. Zároveň ale zdůrazňuje, že to pro ni nebyla otázka statečnosti, ale právě obrovského vzteku.5

Později se stala aktivní členkou disentu a signatářkou Charty 77, za což čelila perzekucím. Do televize se mohla vrátit až v 90. letech po sametové revoluci.

Jiřina
Čechová (1937)

V době vpádu „bratrských“ vojsk do Československa třetím rokem učila na gymnáziu ve Znojmě. Dobu před normalizací popisuje6 tak, že se mohlo při výuce rok od roku méně lhát. Díky tomu, že se snažila učit dějiny objektivně, byla mezi žáky oblíbená. Překvapovala ji jejich zvídavost. „Zatímco za mého studia jsme všechno víceméně nechali plavat a o nic jsme se moc nezajímali, najednou byl obrovský zájem o dějiny, jak to ve skutečnosti bylo,“ vybavuje si.

Po vpádu vojsk jí prý bylo jasné, že už dlouho učit nebude. Trvalo to do roku 1970 – to ji vyhodili z práce za nesouhlas s politickou situací po okupaci. Kdyby se tak ale nestalo, odešla by dle svých slov sama.6 Další zaměstnání se jí hledalo těžko. Pracovala po brigádách, ve volném čase překládala zakázané knihy, například Orwellovu Farmu zvířat, a s manželem šířili text Charty 77.

V roce 1988 se pak sama stala signatářkou a začala se politicky angažovat. Mezi známými šířila petice, účastnila se demonstrací a byla kvůli tomu pod stálým dohledem Státní bezpečnosti (StB). Po sametové revoluci se vrátila k učení na gymnáziu, kde zůstala až do roku 2006.6

Jarmila
Stibicová (1933)

V době okupace učila cizí jazyky na Chemické průmyslové škole v Pardubicích. Vyhodili ji, po předchozím podmínečném odsouzení, v roce 1969. Režim ji takto potrestal hlavně za šíření letáků k výročí okupace. Byla také ve vedení přípravného okresního výboru Klubu angažovaných nestraníků a po smrti Jana Palacha v roce 1969 spoluorganizovala protestní hladovku. Poté pracovala v pardubickém archivu jako uklízečka a soukromě vyučovala angličtinu.7

Společně s manželem podepsala Chartu 77, byla jednou z nejvýznamnějších postav antikomunistického disentu ve Východočeském kraji. Přes známé, kteří emigrovali na Západ, měla přístup k zahraniční literatuře, kterou půjčovala studentům. Knihy vozila i z Prahy a ukrývala je u rodičů ve sklepě. Shromažďovala také materiály o soudních procesech a posílala je například Amnesty International – hnutí, které monitoruje dodržování lidských práv po celém světě.

StB ji poměrně často preventivně zatýkala, hlavně na svátky a výročí. Zaměřovali se také na její okolí. „Nikdy jste nevěděli, když jste vyšli z domu, jestli se zase vrátíte. Zkoušeli samozřejmě i různé finty: Třeba když jsem se různě pokoušela se před nimi někam uchýlit, tak přišli za vnučkou do školky a pídili se, co babička,“ vypověděla Stibicová.8

Statečné osobnosti, které se aktivně postavily komunistickému režimu a zastávaly odvážné postoje, oceňuje již od roku 2009 projekt Příběhy bezpráví organizace Člověk v tísni.

Všechny tři ženy jsou držitelkami Ceny Příběhů bezpráví, kterou uděluje studentská porota.

Chci poznat další laureáty Cen Příběhů bezpráví

Slavnostní udílení cen se koná vždy na začátku listopadu během ceremoniálu, který zahajuje nový ročník Příběhů bezpráví – Měsíce filmu na školách. Právě letošní ročník se zaměřuje na období normalizace.