Pravidla soutěže s Vysočina Tourism

I. Obecná ustanovení

1. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je Vysočina Tourism, příspěvková organizace, se sídlem Na Stoupách 144/3, 586 01 Jihlava, IČO: 28263693 (dále jen „pořadatel“).

2. Soutěží je založena na interakci veřejnosti v prostředí sociální sítě Facebook a/nebo Instagram. Soutěž není žádným způsobem pořádána, sponzorována, podporována, vyhodnocována ani jinak spravována sociální sítí Facebook a/nebo Instagram, ani jejími provozovateli. Provozovatelům sociálních sítí Facebook a/nebo Instagram nevznikají ve spojení se soutěží žádná práva ani povinnosti, ani vůči jejím účastníkům.

3. Soutěž probíhá na výše uvedených sociálních sítích a/nebo na každé z výše uvedených sociálních sítí samostatně.

4. Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

5. Soutěž, její zadání a propagace je zveřejněna na internetu, zejména pod veřejně přístupným odkazem (URL): native.seznamzpravy.cz/vysocina-cil-vyletu-pro-deti-i-dospele, a také případně na výše uvedených sociálních sítích, a to:

a. v případě sociální sítě Facebook prostřednictvím příspěvku se zveřejněním soutěže;

b. v případě sociální sítě Instagram prostřednictvím příspěvku - obrázku se zveřejněním soutěže (pro všechny shodně dále jen „zveřejnění soutěže“).

6. Soutěž probíhá na území České republiky na sociální síti Facebook a/nebo Instagram od okamžiku zveřejnění soutěže, respektive podle harmonogramu tam specifikovaného, a to od 15.05.2021 od 00:01 do 31.07.2021 do 23:59 (dále jen „termín soutěže“).

II. Soutěžící

1. Účastníkem soutěže může být osoba ve věku od 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která je registrovaná na sociální síti Facebook a/nebo Instagram, má po celou dobu soutěže aktivní účet na alespoň jedné z těchto sociálních sítí a seznámila se s těmito zveřejněnými pravidly soutěže a zcela je splní.

2. Soutěžící jsou zároveň povinni dodržovat veškerá pravidla používání sociální sítě Facebook a/nebo Instagram.

3. Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci pořadatele a osob majetkově a organizačně propojených s pořadatelem, ani osoby blízké těmto zaměstnancům.

4. Soutěžící se soutěže zúčastní přidáním, respektive zveřejněním vlastního příspěvku na sociální síti Facebook a/nebo Instagram, jehož obsahem jsou odpovědi na otázky (resp. úkoly) specifikované v zadání soutěže, a to ve formě minimálně jedné a maximálně pěti fotografií (ke každé otázce může být soutěžícím přidána maximálně jedna fotografie) a současného označení „@vysocinaregion“ a „#soutezimsvysocinou“ (dále jen „soutěžní příspěvek“).

5. Uveřejněním soutěžního příspěvku na sociální síti uděluje soutěžící pořadateli souhlas k zařazení soutěžního příspěvku, respektive jeho obsahu, do soutěže a k jeho zveřejnění (zejména na sociálních sítích, případně na webových stránkách provozovaných pořadatelem a při propagaci soutěže či jiného relevantního obsahu pořadatele) a k využití soutěžního příspěvku pro ostatní účely pořádané soutěže (zejména kontaktování výherce), a v případě, že soutěžní příspěvek nebo jeho dílčí části naplní znaky autorského díla, případně jiného předmětu ochrany (pro oba dále jen „předmět ochrany“), ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje soutěžící pořadateli k takovému předmětu ochrany oprávnění k výkonu práva užití (licenci) všemi způsoby dle ustanovení § 12 daného zákona. Licence je poskytována jako nevýhradní, bez množstevního či jiného omezení a pro území celého světa. Licence může být využívána jakýmkoli technologickým postupem. Pořadatel je oprávněn předmět ochrany užívat v celku nebo jeho libovolné části, samostatně i ve spojení s jinými autorskými díly či jej zařadit jako součást díla souborného a je dle své úvahy oprávněna předmět ochrany zpracovávat, upravovat a měnit. Pořadatel je vždy povinen respektovat a nikterak nesnižovat původní hodnotu předmětu ochrany a je oprávněn poskytnout podlicenci nebo postoupit licenci k užití předmětu ochrany třetí osobě. Pořadatel není povinen licenci využít.

6. Uveřejněním soutěžního příspěvku na sociální síti prohlašuje soutěžící zároveň, že vypořádal veškerá případná práva třetích osob související s uveřejněným soutěžním komentářem (včetně jeho jednotlivých částí) a že pořadateli odpovídá za veškerou případnou škodu, která jí vznikne v důsledku nepravdivosti tohoto prohlášení.

7. Každý soutěžící může z jednoho aktivního účtu (profilu) na dané sociální síti zveřejnit pouze jeden soutěžní příspěvek. Pokud soutěžící přidá z jednoho aktivního účtu více soutěžních příspěvků, bude v rámci soutěže hodnocen pouze ten, který bude soutěžícím přidán jako první.

8. Pokud má soutěžící aktivní účty na obou sociálních sítích (Facebook i Instagram), které jsou tzv. propojeny, a soutěžní příspěvek se po zveřejnění na jedné z těchto sociálních sítích tzv. propíše (bude automaticky sdílet) také na druhé z těchto sociálních sítí, má se za to, že jde pouze o jeden soutěžní příspěvek daného soutěžícího.

III. Výherci, výhry a způsob určení výherců

1. Soutěžní příspěvky, respektive soutěžící budou po termínu soutěže roztříděni do více tzv. košů, a to na soutěžící, kteří mají v soutěžním příspěvku:

a. 5 správných odpovědí, respektive fotografií (dále jen „koš 5“);

b. alespoň 3 správné odpovědi, respektive fotografie (dále jen „koš 3“);

c. alespoň 1 správná odpověď, respektive fotografie (dále jen „koš 1“); přičemž není rozhodné, v rámci jaké sociální sítě byl soutěžní příspěvek přidán.

2. Soutěžní příspěvek, ve kterém nebude žádná správná odpověď, respektive který nebude obsahovat ani jednu fotografii ze správné lokality, bude z vyhodnocení soutěže vyřazen a soutěžící, který bude jeho autorem, nemůže v soutěži vyhrát.

3. Ze soutěžních příspěvků bude dne 04.08.2021 v rámci každého z výše uvedených košů vylosován (určen) jeden a/nebo více výherních příspěvků.

4. Autoři výherních (vylosovaných) příspěvků budou výherci soutěže, kteří následně obdrží nepeněžní výhru, a to:

a. v rámci koše 5 bude určen pouze 3 výherci, kteří vyhrají rodinný víkendový pobyt na Vysočině pro 2 + 2 osoby;

b. v rámci koše 3 bude určeno 10 výherců, kteří vyhrají deskovou hru Vysočina;

c. v rámci koše 1 bude určeno 50 výherců, kteří vyhrají figurku Igráčka.

5. Výherci budou pořadatelem informováni prostřednictvím speciálního příspěvku na sociální síti Facebook a/nebo Instagram (případně jinak na internetu) a tam zveřejněných výsledků (dále jen „vyhlášení výsledků“), a následně kontaktován prostřednictvím soukromé zprávy na dané sociální síti, a to za účelem domluvení způsobu předání výhry, respektive doručovací adresy. K tomuto způsobu informování dávají svojí účastí v soutěži soutěžící pořadateli souhlas.

6. V případě, že se pořadateli nepodaří s výhercem zkontaktovat a následně se s ním domluvit na způsobu předání výhry do pěti pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků, nárok výherce na výhru zanikne.

7. Pro informaci pořadatel uvádí, že žádná z výše uvedených nepeněžitých výher nepřekročí svojí hodnotou částku 10.000,- Kč včetně zákonné sazby DPH, a jsou tedy osvobozeny od daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů.

8. Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Výherce nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele.

9. Pořadatel není nikterak povinen komunikovat se soutěžícími, kteří se nestanou výherci, respektive odůvodňovat či jinak obhajovat výsledky soutěže.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Pořadatel má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení důvodu předčasně ukončit.

2. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla. Nové znění pravidel bude účinné od okamžiku jejich zveřejnění.

3. Pořadatel je oprávněn vyřadit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, který poruší tato pravidla a další podmínky specifikované ve zveřejnění soutěže, obecně závazné právní předpisy a/nebo pravidla používání té které sociální sítě nebo u něhož bude mít pořadatel důvodné podezření na porušení předmětných pravidel, podmínek a předpisů.

4. Osobní údaje poskytnuté soutěžícím budou pořadatelem zpracovány pro účely účasti v soutěži, předání výhry či za jiným účelem spojeným se soutěží či licencemi podle těchto pravidel.

5. Soutěžící účastí v soutěži vyslovuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se k jejich dodržování.

6. Tato pravidla se zveřejňují v rámci internetové sítě.